2021-01-21 15:18:43

Ole i Trufa

Šuma je bila velika i gosta, puna sake vrste listopadnoga drieva. Bil je mesec studeni. Obične je to vrieme kad je jake zima i dugudi se da več curi i snieg, al' ovaj studeni je bil topel. Mogle se je misliti da je lete kad ne bi sa šuma vila zasipana z listijem. Pune je kukcuv puginule. Boža stvorejna znaju da je to same jeden diel života.

Na drievu tere je zgubile svoje listije i po podu se je prostrel gujn. A na drievu su ustali još same dva lista. Jen se je zval Ole, a drugi Trufa.  Ole i Trufa ostali su skupa viseti na drievu. Preživljavali su dejžđe, ladne nojči i jake vetre dok je fejst puhale. I još su se naviek držali na vrhu drieva. No, Ole i Trufa su verovali da odgovor leži vu velike lubavi koju oni osiečaju jeden za drugoga. Ole je stalne hrabril Trufu v sake prilike i neprilike. Kad je bile vrieme najvekših nevriemenov, oluji i kad su striele pucale i mujne sievale, a veter je trgal listije i grajnije. Ole je preklinal Trufu: „Drži se, Trufa! Drži se kaj god moreš, jake čvrste!“

Za vrieme ladnih nojči Trufa bi se žalika: „Moje je vrieme došle, ali ti se čvrste drži!“

„Zakaj? Bez tebe moj život je bezveze, ak ti upaneš i ja bum opal na pot!“

„Ne, Ole, nemoj to napraviti! Tak duge kolike list more ustati, naj onda ustane. Naj onda utiti. Sad se visi na tome ostaješ li z menu.“

„Ole, tvoje su rieči tak slatke, al nisu istinite. Ti znaš da više nisem liepa. Sa sam gubava i soki su mi se pusušili. Ja sem zgubila se, a same mi je ustala lubav za te.“

„Rekel ti bum nekej, Trufa. Nigdar te nisam volel kolke te sad volim!“

„Zakaj, pa ja sem sa žouta!“

„Šte veli da je zelena boja liepa, a žouta nije? Se su jednak liepe.“
 

Dok je Ole govoril uprave te rieči, dugodile se one čega se Trufa bojala. Došel je veter i utrgel Olu z grajnija. Trufa je drftala i sa treperila pak se činile da bu i nou strgal, al držala se je čvrste. Gledela je Olu kak curi i zvala ga: „Ole! Ole! Vrni se, Ole! Ole!“

Trufa je ustala sama na drievu. Ole je opal. Ona je zdržala još jen den i nuoč. Veter ju je unda utrgel i upala je z drieva. Al je opet bila skup z Olom. Kak je puhal veter, skupa su usleteli v zrak i hojdili su zrakem i dale su bili skupa.

(prema priči I. B. Singera na kajkavskom prepričala Josipa Višak, 5.n)


Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Donja Zelina